КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

2020

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържанието на уебсайта е с информативна цел и чрез него не се предоставят услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Този уебсайт е собственост и се поддържа от „Платинум Брандс“ ЕООД. „Платинум Брандс“ ЕООД българско дружество, което се занимава с търговия на вино и спиртни напитки, маркетинг и изграждане на фирмени магазини в областта на търговията с вино и спиртни напитки.

„Платинум Брандс“ ЕООД е регистритано в Агенция по вписванията с ЕИК 201891250, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 86, тел.: +359 2 405 17 95, електронна поща: info@katarzyna.bg и се представлява от Цветелина Николова, управляващ директор и пълномощник на управителя Ралица Иванова Чернева.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Тези общи условия са предназначени да регламентират всички условия на ползване и достъп до уебсайта. Необходимо да се запознаете с настоящите Общи условия и Уведомлението за поверително третиране на лични данни и да ги приемете чрез натискане на бутон „Приемам“. При необходимост, ние си запазваме правото едностранно да изменяме обхвата съдържанието и функционалностите на уебсайта. При промяна на функционалности на уебсайта, наличие на законови или договорни задължения, които се прилагат спрямо нас, ние можем да изменяме настоящите общи условия които се свеждат до знанието на потребителите чрез публикуването им тук. Този уебсайт може да препраща към други сайтове или уеб платформи, които се администрират от нас.

III. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не носим отговорност за вреди и пропуснати ползи, възникнали поради невъзможност на предоставяне на съдържание или при недостъпност на уеб сайта, в резултат на обстоятелства извън нашия контрол. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди (включително, но не само загуби и/или пропуснати ползи, пропуснати бизнес възможности или проекти или загуба на печалби и др.), които са в резултат от използването или невъзможността за използване уебсайта, или каквото и да било съдържание извлечено от него.

Ние не носим отговорност за вреди, причиени от заразяване с вируси или какъвто и да било друг софтуер, който има зловредни свойства, когато предотвратяването е било извън нашия контрол. Възможно е определени връзки от сайта да водят до ресурси, намиращи се на сървъри или облачни структури на трети страни, над които Администратирът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието им.

IV. АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички графични изображения и елементи на уеб сайта, базата данни и други обекти на авторското право, са изключителна собственост на „Платинум Брандс“ ЕООД. Потребителите/Посетителите на сайта нямат право да копират, възпроизвеждат или извършват каквито и да било действия, с които биха накърнили нашето авторско право, без нашето предварителното писмено съгласие.

V. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Нашият уебсайт изполва защитен Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) протокол. Ние не събираме лични данни чрез нашия сайт, но бихме могли да ги получим, ако Вие ни ги предоставите чрез изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма или по електронна поща. Определен набор от лични данни ще бъде необходим за да можем да направим обратна връзка с Вас или да отговорим на Вашето запитване.

„Платинум Брандс“ ЕООД полага усилия за осигуряването на конфиденциалността и сигурността на информацията, включително личните данни на нашите служители и контрагенти и лицата, които са предоставили лична информация чрез нашия уебсайт. „Платинум Брандс“ ЕООД непрекъснато подобрява техническите и организационни мерки, представляващи вътрешни правила, политики и процедури, които осигуряват предпазват личната информация от загуба, нерегламентиран достъп или разкриване.

Повече информация относно обработването на лични данни можете да намерите в Уведомлението за поверително третиране на лични данни.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

За неуредените въпроси се прилага действащото бълагрско и приложимото за конкретния случай европейско законодателство. Всички спорове възникнали във връзка с използването на уеб сайта се уреждат по взаимно съгласие, а когато това се окаже не възможно по съдебен ред пред компетентния български съд по правилата на подсъдността, предвидени в Гражданския процесуален кодекс.
Нищожността на отделни части на тези Общи условия не влече неговата цялостна нищожност, когато те са заместени по право от норми на закона.

Дата на последна актуализация: 17.09.2020

КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

2020

Кои сме ние?

Това уведомление за поверителност се прилага за този уеб сайт, достъпен на адрес https://katarzyna.bg/, поддържан от „Платинум Брандс“ ЕООД. „Платинум Брандс“ ЕООД българско дружество, което се занимава с търговия на вино и спиртни напитки, маркетинг и изграждане на фирмени магазини в областта на търговията с вино и спиртни напитки.

„Платинум Брандс“ ЕООД е регистритано в Агенция по вписванията с ЕИК 201891250, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 86, тел.: +359 2 405 17 95, електронна поща: info@katarzyna.bg и се представлява от Цветелина Николова, управляващ директор и пълномощник на управителя Ралица Иванова Чернева.

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа, на адреса на дружеството гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 86, електронна поща: info@katarzyna.bg

Ние ще разгледаме искането Ви в 30 дневен срок от получаването му.

Използване на уебсайта

Не е необходимо да се регистрирате за да използвате нашия уебсайт. Ако просто сте посетител на уебсайта, ние не събираме никаква лична информация за Вас. В случай, че решите да използвате контактната ни форма, ние ще получим личните данни, които сте посочили и в този смисъл ще започнем да ги обработваме.

Какви лични данни обработваме?

Ние не събираме лични данни чрез нашия сайт, но бихме могли да ги получим, ако Вие ни ги предоставите чрез изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма или по електронна поща. Определен набор от лични данни ще бъде необходим за да можем да направим обратна връзка с Вас или да отговорим на Вашето запитване. За тази цел, ние можем да обработваме следните категории от лични данни:
– име;
– ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане (за да потвърдим, че сте лице над 18 години);
– данни за контакт – телефон; адресна информация, адрес за кореспонденция, електронна поща;

В допълнение, с оглед спецификата на Вашето запитване, ние можем да поискаме, респективно да обработваме и данни за:
– месторабтота;
– длъжност;
– банкова или платежна информация;
– видеоизображения от охранителните ни камери, ако сте посетили наш офис или обект;

Ние можем да събираме данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания, които са адресирани или по друг начин се отнасят до нас.

Чувствителни лични данни (специални категории от данни)

Ние не събираме чувствителни лични данни чрез нашия сайт и във връзка с използването му няма да ви бъдат поискани такива.

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?

„Платинум Брандс“ ЕООД полага усилия за осигуряването на конфиденциалността и сигурността на информацията, включително личните данни на нашите служители и контрагенти и лицата, които са предоставили лична информация чрез нашия уебсайт. „Платинум Брандс“ ЕООД непрекъснато подобрява техническите и организационни мерки, представляващи вътрешни правила, политики и процедури, които осигуряват предпазват личната информация от загуба, нерегламентиран достъп или разкриване.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

Във връзка с използването на този уеб сайт, ние не предаваме Вашите лични данни на трети лица. Евентуално, “Платинум Брандс“ ЕООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:
– При наличие на законово задължение или искане на дрържавен орган;
– При извършване на одит;
– За обслужване на плащанията по договори или във връзка с извършени доставки;
– При наличие на правен спор;
– По Ваше изрично нареждане, когато е приложимо.

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

Във връзка с използването на този уебсайт, “Платинум Брандс“ ЕООД не предава Вашите лични данни на трети страни или международни организации.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

Информация, която може да съдържа и лични се съхранява за срок, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които данните са били събрани и се обработват.
В случай, че на по-късен етап, Вашите лични данни са свързани със сключването и/или изпълнението на договор между нас, те се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на предвидените в закона срокове за предявяване на иск. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор. Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

“Платинум Брандс“ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране. Понастоящем “Платинум Брандс“ ЕООД не извършва профилиране на потребителите на сайта.

Използваме ли бисквитки за нашия уебсайт?

Нашият уебсайт използва бисквитки и кеширани изображения.

Бисквитки и кеширани изображения
Бисквитки и кеширани файлове/изображения могат да бъдат поставени и достъпни на вашето устройство. По време на първото ви посещение в нашия уебсайт, бисквитки и кеширани изображения/файлове биват изпратени до вашето устройство, които идентифицират вашия браузър. Бисквитките и кешираните изображения/файлове са малки текстови файлове които се изпращат до вашият браузър и се съхраняват на вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт. Всички уебсайтове използват бисквитки, за да предоставят полезни свойства и услуги за посетителите си и да улеснява тяхното използване. Всеки уебсайт изпраща свои собствени бисквитки до вашия браузър. Повечето браузъри са настроени автоматично да получават бисквитки. Можете да настроите браузъра си да отказва получаването на бисквитки или да ви изпраща нотификации, когато получава бисквитки. Имайте предвид обаче, че ако откажете да получавате бисквитки, вие няма да можете да се възползвате от всички функционалности на нашия уебсайт.

Нашият уебсайт изпозлва следните видове бисквитки за целите обяснени по-долу:

Функционални бисквитки
Тези бисквитки позволяват на нашия уебсайт да запомни всички избрани от вас начини да разглеждате нашия уебсайт, като запомняне на предпочитания от вас език, раземра на браузъра ви с оглед на това да виждате сайта по-най-добрия начин на предпочитания от вас размер екран и др. Целта на тези бисквитки е да ви представим уебсайта по най-добрият начин и да ви улесним максимално при използването му, така както на вас ви е най-удобно и приятно.

Основни бисквитки
Тези бисквитки са необходими, за да ви предоставим максимално удобство при използването на нашия уебсайт. Те, заедно с кешираните файлове/изображения правят възможно максимално бързото зареждане на нашия уебсайт използвайки минимално ресурси. Без тези бисквитки е възможно да не можете да използвате части от нашия уебсайт или е възможно по-дългото зареждане на съдържанието му, както и изразходване на значително количество трафик и интернет свързаност.

Бисквитки от трети страни
Тези бисквитки се използват и обработват от страни, чийто услуги нашият уебсайт използва. Това са вградените от Google Maps карти разположени на нашият уебсайт. Тези карти са вградени и се използват според условията за ползване на третата страна. Възможно е третата страна, в случая Google, да изпраща бисквитки до вашият браузър, информацията от които се обработват от третата страна. Платинум Брандс не носи отговорност за тяхното съдържание, и начините по които се обработват и за тях важат условията и политиката за бисквитки на третата страна и нейните услуги.

В допълнение е възможно да използваме и други технологии и начини за събиране на подобна информация по технически причини и от съображения за сигурност.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

Право на достъп
Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

Право на коригиране
Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които са били събрани и се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

Право на ограничаване на обработването
Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

Право на преносимост
Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:
– Обработването с основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин: При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към друг администратор, само когато това е технически осъществимо.Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес. Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.
– Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас: Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите. Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.
– Право на жалба: В случай, че смятате, че Вашите права във връзка със защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас. Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел: +359 2 9153 518, ел. адрес: kzld@cpdp.bg

Актуалност и промени

Настоящата декларация за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на този уебсайт.

Дата на последна актуализация: 17.09.2020